המועצה האזורית חבל יבנה מזמינה בזאת יועצים בתחומים שונים להציע את מועמדותם להיכלל במאגר יועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים - לצורך התקשרויות מכוח תקנה 3(8) לפי תקנה 3(8) לתוספת הרביעית של צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח – 1958 ובהתאם לנוהל משרד הפנים שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס׳ 8/2016.

בנוסף מזמינה המועצה, ספקי שירותים,  ספקי טובין וקבלנים להיכלל במאגר ספקים שהיא מקימה.

ההרשמה למאגר תתבצע אך ורק באופן מקוון באמצעות הקישור המופיע באתר האינטרנט של המועצה או ישירות במערכת הרישום

רשימת התחומים הפתוחים לרישום והמועד האחרון להגשת מועמדות לכל אחד מהם, מופיעה בתחתית אתר הרישום.

נוהל מחייב בנושא התפרסם באתר המועצה ובאתר הרישום שכתובתם לעיל

יובהר כי תהליך זה זו אינו מכרז ו/או נוהל הצעות מחיר ואין בו כדי להוות התחייבות כלשהי של המועצה  להתקשר עם מי מהיועצים שיגישו את מועמדותם להיכלל  במאגר.

ניתן להגיש מועמדות להכללה במאגר עד ליום 31/8/2020

משה ליבר

ראש המועצה