עדכון שעת הסיום בהתאם להסכם שנחתם בין הסתדרות המורים ומשרד החינוך (עפ"י חוזר מנכ"ל מ"ח/1, תשמ"ח 1988)