טופס זה ימולא על ידי כל מועמד אשר מתמודד במכרז לתפקיד במועצה אזורית חבל יבנה

"קרבת משפחה" – לרבות קרבת משפחה חורגת או הנוצרת עקב אימוץ; "קרוב משפחה" – בן זוג (לרבות ידוע בציבור) הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן אח, בת אח, בן אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד, נכדה בני/בנות דודים/דודות, וכן מי שסמוך על שולחנך או שאתה סמוך על שולחנם

האם יש לך קרובי משפחה (כהגדרתו להלן) המועסק המועצה
האם יש לך קרובי משפחה (כהגדרתו להלן) המועסק המועצה * שדה חובה

פרטי המועמד

פרטי העובד המועסק זה מכבר

Browser not supported
הצהרה
הצהרה * שדה חובה
אני מצהיר בזה שהפרטים בטופס זה הינם מלאים ונכונים. ידוע לי כי אני מחוייב להודיע למנהל היחידה בה אהיה מועמד להעסקה על שינויים בנתוני האישיים, ובכלל זה עלי להודיע לו על שינוי שבעקבותיו נוצרה קרבת משפחה ביני לבין עובד אחר במועצה