לידיעתכם, הועדה תהא מוסמכת לתת הנחה בשיעור עד 70 אחוזים למחזיק בנכס שהוא נזקק: לעניין זה "נזקק" הינו מחזיק שנגרמו לו הוצאות חריגות, גבוהות במיוחד בשל אחת מאלה: טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו ו/או אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.

להלן רשימת מסמכים שיש לצרף לבקשה. יודגש, יש להגיש לוועדה את כל המסמכים המצו"ב. בקשה שתוגש ללא הטפסים המלאים לא תוגש לוועדה.

שדות המסומנים ב-* (כוכבית) הם שדות חובה.

יש לשים לב כי הספח מעודכן לכתובת עליה מבקשים את ההנחה.
עצמאיים - צילום טופס שומה ממס הכנסה לשנת 2020/21.
תאריך הנפקת המסמך החל מיום 01.01.2022, לכל המתגורר מעל גיל 18.
קרי: 10-11-12/2021 + 1/2022
פקדונות, חסכונות, הלוואות וכו'
במידה וישנן כאלה
הצהרה על המחזיק והמתגוררים איתו בדירה והכנסותיהם בחודשים דצמבר עד אוקטובר בשנה הקודמת * שדה חובה
קרבהשם משפחהשם פרטיגילמספר זהותעיסוקמקום עבודה
שים לב:  שכיר- יצרף תלושי משכורת לחודשים אוקטובר נובמבר ודצמבר לשנה הקודמת לשנת הגשת הבקשה. עצמאי- יצרף שומת הכנסה שנתית אחרונה שבידו
Browser not supported

יודגש, יש להגיש את הטפסים בסעיפים 2 ,3 ,4 לכל הנפשות מעל גיל 18 .במידה ובנכס מתגוררים חיילים בסדיר, לצלם תעודת חוגר.

בברכה, מחלקת הגבייה

לנוחיותכם, להלן כתובת אתר ביטוח לאומי להורדת טפסים - http://www.btl.gov.il