לידיעתכם, הועדה תהא מוסמכת לתת הנחה בשיעור עד 70 אחוזים למחזיק בנכס שהוא נזקק: לעניין זה "נזקק" הינו מחזיק שנגרמו לו הוצאות חריגות, גבוהות במיוחד בשל אחת מאלה: טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו ו/או אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.

להלן רשימת מסמכים שיש לצרף לבקשה. יודגש, יש להגיש לוועדה את כל המסמכים המצו"ב. בקשה שתוגש ללא הטפסים המלאים לא תוגש לוועדה.

שדות המסומנים ב-* (כוכבית) הם שדות חובה.

יש לשים לב כי הספח מעודכן לכתובת עליה מבקשים את ההנחה.

עצמאיים - צילום טופס שומה ממס הכנסה לשנת 2021/22.

תאריך הנפקת המסמך החל מיום 01.01.2023, לכל המתגורר מעל גיל 18.

קרי: 10-11-12/2022 + 1/2023

פקדונות, חסכונות, הלוואות וכו'

במידה וישנן כאלה

הצהרה על המחזיק והמתגוררים איתו בדירה והכנסותיהם בחודשים דצמבר עד אוקטובר בשנה הקודמת Copy * שדה חובה
קרבהשם משפחהשם פרטיגילמספר זהותעיסוקמקום עבודה
הריני מצהיר בזה כי זוהי דירת מגוריי הקבועה, וכי כל הפרטים הרשומים בבקשתי זו הם נכונים ושייכים לי ופרטיי שנמסרו הנם מדויקים ומלאים, וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שנתבקשתי למלא ואני מתחייב להודיע למועצה על כל שינוי שיחול בפרטים שמסרתי.
ידוע לי כי דיווח חלקי או כוזב הינה עבירה על החוק, וכן ידוע לי כי לעירייה יש זכות לבדוק את נכונות הפרטים הנ"ל בכל האמצעים לרשותה כחוק ובמידה ויתברר כי הפרטים לעיל אינם מלאים או מדויקים, תבוטל ההנחה.
כמו כן ידוע לי שהגשת הבקשה אינה פוטרת אותי מתשלום הארנונה במועדה כמצוין בהודעת התשלום.
זהו שמי וזו חתימתי, ותוכן הצהרה זו אמת.
Browser not supported
 

יודגש, יש להגיש את הטפסים בסעיפים 2 ,3 ,4 לכל הנפשות מעל גיל 18 .במידה ובנכס מתגוררים חיילים בסדיר, לצלם תעודת חוגר.

בברכה, מחלקת הגבייה

לנוחיותכם, להלן כתובת אתר ביטוח לאומי להורדת טפסים - http://www.btl.gov.il