שדות המסומנים ב-* (כוכבית) הם שדות חובה.

פרטי הנכס

סוג הנכס * שדה חובה

פרטי המחזיק הרשום (היוצא)

אני החתום/ה מטה מצהיר/ה בזאת, * שדה חובה

פרטי המחזיק החדש (הנכנס)

הזיקה לנכס * שדה חובה

 

פרטי המצהיר

המעמד בקשר לנכס * שדה חובה

Browser not supported

חילופי דיירים (המחזיקים בנכסים)

על פי פקודת העיריות, חובת תשלום הארנונה חלה על ה"מחזיק" בנכס.

בעת מכירת נכס או השכרתו יש לפעול על פי הנחיות אלה:

  1. חמסור הודעה בכתב למועצה, על כל שינוי של מחזיק בנכס, בסמוך למועד השינוי - על פי הטופס הנ"ל.
  2. הפונה יפנה בצירוף תעודה מזהה. במידה והפונה מיופה כח, יש להמציא ייפוי כח בהתאם.
  3. על מחזיק שהינו תאגיד - יש לצרף תדפיס מרשם החברות או מרשם העמותות, בצירוף חותמת.
  4. לצרף העתק של הסכם המכירה / הסכם השכירות - לפי העניין.
  5. לצרף צילום של תעודת הזהות של כל המחזיק/ים החדש/ים.
  6. הסכם שכירות לתקופה הקצה מ-12 חודשים לא יהווה בסיס לחילופי מחזיקים,
    במקרה כזה, בכל הנכס יירשם כמחזיק, כאשר נושא התשלום אמור להיות מוסדר במסגרת היחסים בין המשכיר לשוכר.

לתשונת לבכם: כל עוד לא תתקבל הודעה בכתב כאמורף, תחול חובת תשלום החובות על ה"מחזיק" הרשום בספרי המועצה

צירוף מסמכים: