שדות המסומנים ב-* (כוכבית) הם שדות חובה.

תושב/ת נכבד/ה,

חייל/ת בשירות מילואים פעיל זכאי/ת להנחה מארנונה כמפורט להלן:

חייל/ת בשירות מילואים פעיל כהגדרתו/ה בחוק שירות המילואים, התשס"ח 2008 – המחזיק/ה ומתגורר/ת בנכס במועצה האזורית חבל יבנה זכאי/ת להנחה בשיעור %5 .

ההנחה תינתן למשרת אשר שירת במשך 20 ימים לפחות ב-3 השנים האחרונות.

לצורך קבלת ההנחה יש להמציא:

  • תעודת משרת/ת מילואים פעיל / טופס מעמד משרת מילואים פעיל (את הטופס ניתן להשיג בטלפון *6535)
  • במידה והנך שוכר/ת בנכס יש המציא חוזה שכירות בתוקף לשנה אחת לפחות.
  • צילום תעודת זהות.

*בשכירות - ההנחה תינתן עד לתאריך תפוגת האישור/התעודה או עד למועד סיום השכירות בנכס, המוקדם מבניהם.

הצהרה

צירוף מסמכים:

(את הטופס ניתן להשיג בטלפון *6535)

הנני מצהיר/ה בזאת, כי כל הפרטים הרשומים הם נכונים מדויקים ומלאים ולא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שנדרשתי למלא וכן כי זוהי דירת מגורי הקבועה. ידוע לי כי המועצה רשאית לבצע חקירה לאימות בקשתי להנחה בארנונה והצהרתי. ידוע לי כי במידה ויימצא כי החסרתי מידע ו/או מסרתי מידע שגוי או מוטעה, תבוטל ההנחה שניתנה לי על סמך בקשתי זו, אדרש לשלם את כל המגיע ממני, בתוספת הפרשי ריבית פיגורים והצמדה

Browser not supported