מטרות החוק

רישיון העסק בא להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים המותאמים להפעלתו התקינה של העסק עפ"י מטרות החוק, לטובת הציבור הרחב ובעל העסק. הרישיון בא להבטיח, בין השאר:

איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים, מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות, בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו, מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות. בריאות הציבור - לרבות תנאי תברואה נאותים, קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה וקיום הדינים הנוגעים לכבאות.

עסקים טעוני רישוי:

משרד הפנים פרסם צו המפרט את סוגי העסקים טעוני הרישוי, לאחר התייעצות ובתיאום עם משרדי - הגנת הסביבה, בטחון פנים, כלכלה, חקלאות והבריאות, ודירג בצו רישוי עסקים התשנ"ה – 1995 עשר קבוצות עיקריות כשלכל קבוצה רשימת פריטים שנקבעו כטעוני רישוי.

*חלק מבין העסקים מוגדר בצו בשם העסק כמו "בית מרקחת" וחלקם מוגדר כסוג עסק כמו "מזון ומרכיביו".
קבוצה 1 – בריאות, רוקחות וקוסמטיקה.
קבוצה 2 – דלק ואנרגיה.
קבוצה 3 – חקלאות ובעלי חיים.
קבוצה 4 – מזון.
קבוצה 5 – מים ופסולת.
קבוצה 6 – מסחר ושונות.
קבוצה 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט.
קבוצה 8 – רכב ותעבורה.
קבוצה 9 – שירותי שמירה ואבטחה.
קבוצה 10 – תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים.

לצפייה בחוק רישוי עסקים 1968 לחצו כאן