מגיש הבקשה:

איש קשר בשטח לניהול האירוע

פרטי האירוע

סוג האירוע
סוג האירוע * שדה חובה
מבקש הבקשה
מבקש הבקשה * שדה חובה
האם יהיה באירוע שימוש בחיבור לחשמל?
האם יהיה באירוע שימוש בחיבור לחשמל? * שדה חובה
האם יהיה באירוע שימוש בציוד נלווה כמו: כיסאות, שולחנות, מערכת הגברה?
האם יהיה באירוע שימוש בציוד נלווה כמו: כיסאות, שולחנות, מערכת הגברה? * שדה חובה
האם הוועד המקומי יודע על האירוע?
האם הוועד המקומי יודע על האירוע? * שדה חובה
האם ניתן אישור מהוועד המקומי?
האם ניתן אישור מהוועד המקומי? * שדה חובה

הצהרות והתחייבות המבקש

אני החתום מטה 1. מתחייב לקיים את האירוע לפי התיאור המצוין בטופס הבקשה. 2. מתחייב לשמור על המקום ולדאוג בסיום האירוע לסידור, ניקיון, לפינוי האשפה לפחים הציבוריים, לשמירה על ציוד המקום ולתשלום עבור נזקים שייגרמו כתוצאה מהאירוע, אם יהיו כאלה. 3. מתחייב לשמור על כל הוראות החוק הנוגעות להפעלת אירוע, לרבות איסור מכירת אלכוהול מתחת לגיל 18, איסור עישון במקומות ציבוריים, תקנות הרעש וכו'. 4. הרשות לא תהיה אחראית במישרין או בעקיפין לכל נזק שייגרם לצד שלישי כתוצאה מהאירוע ולא יהיו לי טענות כלשהן כלפי הרשות ו/או הוועד המקומי. 5. ידוע לי שאם לא אעמוד בהתחייבויותיי, אהיה חשוף לקבלת קנס.

Browser not supported