תוכנית האב למערכת החינוך במועצה אזורית חבל יבנה יצאה לדרך!

 

 

אנו, במועצה אזורית חבל יבנה מקדמים איכות חיים לתושבינו, משקיעים בחינוך ושואפים לאפשר לילדינו חינוך איכותי וערכי בתוך תחומי המועצה, המביא לידי ביטוי את מגוון הדעות והזרמים של התושבים.
עם כניסתה של מנהלת מחלקת החינוך החדשה, החליט ראש המועצה מר משה ליבר, למפות, להגדיר ולבנות, יחד עם נציגות מורחבת של התושבים, זהות ברורה ומדויקת לתמונת החינוך בחבל, ע"מ לתת מענה מיטבי לצרכים השונים וליצור אתוס מועצתי מותאם לשינויי האוכלוסייה בחבל. תוכנית אסטרטגית זו תגובש באמצעות בדיקת מכלול הצרכים העולים מהשדה תוך הקשבה למגוון הדעות הקיימות בקרב התושבים ועובדי החינוך ממשה"ח והמועצה.

לצורך כך, חברנו ל - edu-now"  - חינוך פורץ גבולות" חברה בראשות הרב שי פירון ומיכל נגרי – הירש, המובילה עבורנו את התוכנית, תוך קיום דיאלוג משתף עם כלל הגופים המובילים את מערכת החינוך, בכפוף להנחיית ראש המועצה מר משה ליבר.

 

שלב ראשון בתהליך, שכלל מפגשי זום עם קבוצות שונות במועצה, עומד לפני סיומו. במסגרת זו נערכו מפגשים עם הנהגות הורים, מנהלי בתי"ס, עובדי מועצה, בני נוער, חברי הנהלת המועצה ונציגות מועדות החינוך ביישובים השונים ועוד. במפגשים אלה נערך מיפוי של תמונת המצב הקיימת, תוך זיקוק החזון החינוכי של המועצה ואיתור הקולות השונים הנוגעים לאתגרי החינוך של המועצה.

במהלך השלבים הבאים נעסוק ב:

1. גיבוש טיוטת חזון ותוכנית אסטרטגית, תוך התמקדות בתחומים שעלו במפגשים עם גופי ההנהגה השונים, יחד עם ראש המועצה, משרד החינוך ומחלקת החינוך

2. הצגת התוכנית למובילי החינוך, עדכונה, גיבושה ואישורה הסופי

3. יישום והטמעת התוכנית באמצעות -
- הקמת צוות משותף להובלת התהליך והטמעתו בשטח
- מיפוי השותפים בתוך המועצה ומחוצה לה ועבודה משותפת עימם.
- דיוקים והתאמות תוך כדי הובלת התהליך

יעדי התכנית האסטרטגית:

גיבוש מדיניות חינוך אופרטיבית על בסיס חזון המועצה, התמונה הדמוגרפית החזויה וצורכי היישובים והקהילות, כמסגרת מארגנת לחשיבה על אופי מערכת החינוך במרחב המועצה וכיווני פיתוחה והתחדשותה.

מיפוי מערכת החינוך וחיזוי ההתפתחות הדמוגרפית  בעשור הקרוב כל והשלכותיה על התפתחות מערכת החינוך במרחב המועצה בכל אחת משנות התחזית, בשנים תשפ"א – תשצ"א (מספרי תלמידים, כיתות, ומוסדות נוספים נחוצים במרחב המועצה – ייעודם ומאפייניהם).

גיבוש קווי מתאר פדגוגיים (חינוכיים-ערכיים-חברתיים) וארגוניים להתחדשות מערכת החינוך, בזיקה להתפתחות הדמוגרפית ולצורכי הקהילות, בדגש על:

איכות וחדשנות בתהליכי  הוראה-למידה-הערכה – בחינת אפשרויות לכינון סביבות למידה חלופיות; מרכזי למידה משותפים למדעים, אמנויות, ספורט ועוד.

החינוך הערכי והחברתי במוסדות החינוך, זיקתו לקהילות תוך הידוק החיבורים בין חינוך פורמלי לבלתי-פורמלי.

האתוס החינוכי המועצתי, ייחודיות מוסדות החינוך, שיתופי פעולה בין מוסדות והראייה המועצתית-מערכתית המתבקשת להובלה מקצועית ויעילה של מערכת החינוך .

דרכי פעולה עיקריות: 

 

 איסוף וניתוח שיטתי של מידע ונתונים (דמוגרפיים, פיסיים, פדגוגיים, חברתיים-קהילתיים ועוד), כבסיס לתחזיות דמוגרפיות ולמתווה עתידי למערכת החינוך.

ראיונות עומק אישיים עם בעלי תפקידים מרכזיים (ראש המועצה, מנהלת האגף, מפקחי משרד החינוך, מנהלי מוסדות חינוך ובעלי תפקידים נוספים), להבנת נקודות המבט השונות באשר למצב הקיים, לחזון ולכיווני הפעולה הרצויים של לעתיד לבוא (טווח קצר, ביניים וארוך) ולתנאים הנדרשים ליישומם.

ראיונות אישיים עם שותפי תפקיד חיוניים המשיקים לחינוך (חנוך בלתי פורמלי, תרבות, רווחה וכיו"ב) לאיסוף מידע וליצירת שיתופי פעולה נחוצים בשלבי התכנון והיישום.

ביקורי עומק במוסדות החינוך הפועלים בתחום שיפוט המועצה

סקר/ קבוצות מיקוד במדגם מייצג של אוכלוסיית המועצה, לבחינת עמדות הציבור בנושאים מהותיים הקשורים בדמות מערכת החינוך לעתיד לבוא.

מפגשי סדנה לגיבוש עמדה מקצועית ראשונית בתחומי מדיניות מרכזיים, שלגביהם מתבקשת הכרעה מועצתית  (הנהלת המועצה, אגף החינוך, מנהלים וצוותי ניהול במוסדות החינוך ושותפי תפקיד).

תוצרי התכנון:

מסמך מדיניות חינוך כמסגרת מארגנת לתכנית וכביטוי לצרכים ולזהות של המועצה ותושביה.

תחזית התפתחות מערכת החינוך במרחב המועצה לשנים תשפ"א – תשצ"א (2020 – 2030), בכל החתכים הרלבנטיים.

תכנית אופרטיבית מפורטת של צורכי הפיתוח הפיזי, הארגוני והפדגוגי של מערכת החינוך בכל אחד מתת-האזורים במרחב המועצה, בכל אחת משנות התחזית (פריסה במרחב; מספרי תלמידים, כיתות ומוסדות; שיוך מגזרי; ייחודיות חינוכית-ערכית.