מליאת המועצה מורכבת מנציגי הישובים. מספר הנציגים נקבע ביחס לגודל היישוב.

נציגי הישובים למליאת המועצה נבחרים אחת לחמש שנים, בעת הבחירות המוניציפאליות לראשות המועצה. הנציגים נבחרים באופן דמוקרטי, בבחירה אישית בקלפי. באותו מעמד, נבחר גם ראש הרשות.

תפקיד חברי המליאה הינו לשמש כחברי ההנהלה של הרשות, לקבל החלטות הקשורות לניהול ולתפעול הרשות ולהשפיע על צביונה.

מליאת המועצה מתכנסת אחת לחודש לישיבה קבועה, וכן פעמים נוספות במידת הצורך בעקבות אירועים מיוחדים.

למליאת המועצה הנהלה מצומצמת המקבלת החלטות באופן יומיומי ושוטף.

חלק מחברי מליאת המועצה מחזיקים בתיק תחת אחריותם: תיק תרבות, תיק איכות הסביבה, תיק מכרזים וכיוצ"ב.