מידע כללי - גבייה

לחצו על הכותרת לפתיחה:

אישור על הפסקת הנחה מארנונה

אדם שכתובתו במשרד הפנים בתחום שיפוט חבל יבנה, מתגורר בעיר אחרת ומבקש לקבל הנחה מארנונה באותה עיר, נדרש להציג אישור על אי-קבלת הנחה מארנונה ממועצה אזורית חבל יבנה על מנת לממש זכאותו.

לקבלת האישור ניתן לפנות טלפונית או באמצעות מייל למחלקת הגביה של המועצה.

אישור מס הכנסה

ניתן לקבל אישור על כלל התשלומים שבוצעו באמצעות פניה טלפונית למחלקת הגביה או למייל לאגף מחלקת הגביה.

אישור היעדר חוב

קבלת האישור מותנית בסילוק של כל חוב הנוגע לתושב (ארנונה, ביוב, חינוך וכדומה).

להסדרת החוב יש לפנות טלפונית לאגף הגביה או להגיע בשעות קבלת הקהל.

אישור לטאבו

לצורך קבלת אישור לטאבו:

  • יש להסדיר את החובות למועצה כולל את חיוב הארנונה היחסי המגיע מהמחזיק עד המועד אליו נדרש האישור. 
  • להוציא אישור היעדר חוב ממזכירות המושב והוועד המקומי בציון פרטי הנכס : גוש, חלקה, מגרש ולשלוח למייל: Hadas.a@hevel-yavne.org.il

  במידה ומדובר במכירה/קניה – יש לצרף חוזה קניה/מכירה.

החלפת דיירים בנכס

על פי צו המועצות המקומיות, כל שינוי של מחזיקים בנכס מחייב מסירת הודעה על כך למחלקת הגבייה בכתב.

חילופי מחזיקים יתבצעו באחד מן המקרים הבאים:

  • חוזה שכירות חתום על ידי שני הצדדים
  • חוזה מכירה חתום על ידי שני הצדדים

הפסקת חזקה בנכס על ידי שוכר. במקרה בו חילופי המחזיקים נובע מחוזה שכירות, יש להעביר את חוזה השכירות למועצה תוך הקפדה על מספר דגשים:

  • תקופת השכירות הינה לפחות ל- 12 חודשים.
  • בחוזה מופיעים כל הפרטים המזהים של המשכיר והשוכר וחתימות שני הצדדים.
  • קריאת מונה מים ליום העברת החזקה בנכס.

* יש לצרף טלפונים של המשכיר והשוכר לצורך בירורים במידה ויתעוררו.

באחריות שני הצדדים החתומים בחוזה להעביר את החוזה תוך חודש ימים מיום חתימתו.

כל עוד לא התקבלה הודעה כאמור על שינוי פרטי המחזיק בנכס, תחול חובת תשלום החובות על המחזיק הרשום בספרי השומה במועצה