מדיניות כללית:

המועצה האזורית חבל יבנה מעודדת את פתיחתם של עסקים, מתוך מטרה לסייע לפרנסתם של תושבי המועצה ולהגדיל את מגוון השירותים והמוצרים הנגישים להם בתחומי המועצה. במקביל, רואה המועצה לנגד עיניה את רווחתם של תושבי המועצה המבקשים לחיות בסביבה כפרית שקטה ושלווה, נקייה, בריאה ובטוחה. בשיקולי המועצה בהענקת רישיון עסק יינתן משקל נכבד לשמירה על אורח חייהם ואיכות חייהם של התושבים.

מטרות המדיניות:

 • הסדרת הפעילות התקינה של בתי עסק בתחומי המועצה במסגרת חוק רישוי עסקים שבין מטרותיו העיקריות שמירה על בריאות הציבור, שמירה על ביטחון הציבור, שמירה על בטיחות ואיכות החיים של התושבים במועצה.
 • קידום, ליווי וסיוע לבעל העסק בהליך הרישוי בהתנהלותו מול גורמי המועצה והרגולטור הממשלתי.
 • ביצוע בקרה שוטפת ואכיפה במידת הצורך לשם שמירה על מטרות החוק ותקנותיו.

חוק רישוי עסקים הינו חוק שנועד להסדיר פעילות תקינה של בתי עסק.

קנייה בעסק בעל תעודת רישיון עסק מבטיחה כי נעשו הסידורים המתאימים החל מבטיחות מבנים, אישור כיבוי אש, קיום תנאי תברואה מתאימים, מניעת מטרדים לסביבה וכו' כדי להבטיח לציבור קנייה בטוחה.

חל איסור לנהל עסק טעון רישוי ללא קבלת רישיון עסק מטעם הרשות המקומית.

ניהול עסק ללא רישיון מהווה עבירה פלילית על פי חוק ומי שעוסק בכך צפוי לקבל צו סגירה, קנסות גבוהים ואף למאסר בפועל במקרים מסוימים.

את הבקשה לרישיון יש להגיש בצרוף תכניות עסק ונספחים, בהתאם לדרישות הרשות המקומית וסוג העסק.

תנאים כללים:

 1. המפורט במסמך זה הוא בנוסף לכל דרישות חוק רישוי עסקים.
 2. על כל פריט עיסוק המופיע במסמך זה, חלות גם כל הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות.
 3. דרישות המועצה מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי הרישיון, ובעל עסק שאינו מקיים הוראות אלו ייחשב כמי שלא קיים את תנאי רישיון העסק.
 4. על כל בעל עסק חלה האחריות למניעת מפגעים סביבתיים, כגון זיהום אוויר הכולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכ"ו.
 5. כל עסק טעון רישוי, שרוצה להציב ולהפעיל בשטחו דוכני מכירה במועדים ייחודיים, או להוציא סחורה, מחויב בקבלת היתר מיוחד.
 6. בנוסף לאמור למדיניות הרשות על בעל העסק או מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בניין עיר ו/או ההוראות שבהיתר הבניה החלות על העסק הרלוונטי.

מדיניות רישוי עסקים

לחצו על הכותרת לפתיחה:

אירועים המוניים תחת כיפת השמיים

 • אירועים ציבוריים פנימיים בתוך היישובים (קיבוצים, מושבים, בתי ספר, קהילה). לדוגמא: חג פסח, ראש השנה, סוכות, שבועות וחגי יובל יהיו פטורים מרישיון עסק ובתנאי שאינם חורגים מ- 500 משתתפים.
 • אירוע רב משתתפים מעל 500 איש המתקיים בתחומי מ.א. חבל יבנה, יש להגיש בקשה לרישיון עסק במחלקת רישוי עסקים, האירוע יבחן אל מול הגורמים הרלוונטיים במועצה ויועברו הנחיות בהתאם.

פרטי האירוע הכוללים - תאריך ושעות האירוע, מספר משתתפים, מקום האירוע ותוכן האירוע יועברו במייל 30 יום לפני המועד לגורמים הבאים:

       שלמה לחר 

       כרמית סדון 

תהליך בחינת האירוע:

 • בקשה עקרונית לקיום אירוע תוגש לרשות הרישוי להחלטה אם האירוע טעון רישוי במחלקת רישוי עסקים עד 30 יום לפני האירוע.
 • החלטת רשות הרישוי תינתן ליזם לגבי חובת הרישוי או פטור.
 • לבקשה הטעונה רישיון עסק, יופנה היזם להכין בקשה לרישיון עסק.
 • באירוע עד 500 איש שאינו טעון רישיון יופנה היזם להמשך טיפול מול הגורמים הבאים-הוראות פנימיות של הרשות:
 1. מינוי אחראי אירוע.
 2. אישור בעל המקרקעין.
 3. אישור ותיאום עם המשטרה לנושאי בטיחות ואבטחה.
 4. אישורי בעלי מקצוע, מהנדס בטיחות.
 5. מהנדס קונסטרוקציה אם יש באתר בינוי, חשמלאי בודק.
 6. אישור כיבוי אש על פי הצורך.
 7. תיאום פינוי רפואי עם מד"א ע"פ הצורך.
 8. טופס התחייבות להשארת מקום האירוע נקי ומסודר.

מה יחול באירועים שאינם טעוני רישוי?

 • חוק הבטיחות במקומות ציבוריים על כל תקנותיו.
 • באירועים שיתקיימו במרחב בית הספר יחולו הוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך הרלוונטיים. אשר מהווים את המסגרת הנורמטיבית לקיום האירוע בצורה בטוחה ומוסדרת.
 • הוראות פנימיות שתוציא רשות הרישוי לאירועים שבתחומה

הוצאת פריטים מחוץ לבית העסק

על בעל עסק המבקש להוציא שולחנות וכסאות מחוץ לבית העסק:

 • לקבל  את אישור המחלקה לרישוי עסקים/מהנדס הרשות.
 • להשאיר מעבר חופשי לתנועה הולכי רגל ברוחב של 1.5 מטר לפחות.
 • לשמור על ניקיון המקום בו הציב שולחנות וכיסאות וסביבתו.
 • לא לקבע שולחנות וכיסאות או מכשול אחר כגון מעקה, למדרכה.
 • לא לאחסן את השולחנות והכיסאות ברחוב, בתום פעילות העסק.
 • לבקשה יש לצרף תרשים עם תוכנית השטח המבוקש וצילום השטח עבורו מבוקש ההיתר.

גביה

 • אישור ממחלקת הגבייה על פתיחת תיק עסקי לשם חיוב בארנונה.
 • אישור היעדר חובות

שילוט בעסקים

בעל עסק יעמוד בכל האמור בחוק עזר לחבל יבנה (מודעות ושלטים), התשנ"ג 1992, בכל זאת, יישא בתשלום בגין אגרת שילוט והכל בהתאם לחוק העזר שילוט.

 

 

טיפול בשפכים בעסקים

 • כל עסק נדרש בהצגת חיבור למערכת מים וביוב תקינה או לחלופין הצגת חלופה לפינוי שפכים שתאושר ע"י הרשות.
 • בכל העסקים בהם קיימת הגשה במקום ומתבצעים בישולים יש להתקין מפרידי שומנים אותם יש להטמין בקרקע.
 • את השמן נדרש לפנות ממפריד השומנים אחת ל-3 חודשים לפחות ולהציג לרישוי עסקים ואיכות הסביבה את האישור על הפינוי ועל הקליטה באתר מאושר וכך לגבי שמן מאכל משומש.

 

הדברה

על בעל העסק לבצע הדברה בבית העסק לאורך כל השנה באמצעות מדביר מוסמך ותוכנית הדברה כחוק.

יש לשמור קבלות על ביצוע הדברה למשך שנה אחורה.

 

פסולת

בעל העסק יציב בתחומי העסק כלי אצירה בהתאם לאופי העסק.

הנחיות בדבר צורת (כלי אצירה מוטמן/חיצוני), נפח ומיקום המכלים בגבולות העסק יימסרו לבעל העסק ע"י אחראי  איכות  סביבה או תברואן המועצה.

פסולת קרטון עסקים עתירי קרטון ירכזו , יציבו מתקן איסוף , ידחסו ויפנו את הקרטונים לאתר מאושר על המשרד להגנת הסביבה ולפי הנחיות היחידה הסביבתית העירונית.

רוכלות

 1. הרשות תפעל לצמצם מתן רישיונות לרוכלות וזאת מתוך חשיבה על אינטרסים ציבוריים כגון:  שמירה על חזות המועצה, שמירה על המרחב הציבורי הן באזורי התעשייה והן ביישובים לשימוש כלל הציבור ומניעת רעש ולכלוך ושמירה על תחרות הוגנת עם העסקים במבני הקבע.
 2. לא תאושר רוכלות במקומות בהם קיים חשש להפרעה לתנועה ו/או חשש בטיחותי להולכי רגל ו/או לכלי רכב )כגון - בקרבת צמתים, בתחנות אוטובוסים, שולי כבישים, במקומות צרים וכיו"ב(.
 3. לא תאושר רוכלות שמתבצעת במסגרתה פעולות של בישול ו/או הכנת מזון, בכל אופן שהוא (לרבות טיגון, אפייה, חימום וכיו"ב).
 4. רוכל יעמיד את מרכולתו במקום בו יש אישור כתוב של בעל הקרקע ובסיום יום עבודתו יסלק מרכולתו ודוכנו.
 5. מים, שפכים וכלי אצירה יהיו באחריותו.

מזון

בית קפה, מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום יש לעמוד בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ"ג-1983.