לאה מימון
מבקרת המועצה
והממונה על תלונות הציבור

קבלת קהל בימים ב', ד', ה' בתיאום מראש.

מבקרת המועצה פועלת מכוח פקודת המועצות (נוסח חדש) המגדירה את תפקידה ואת דרכי עבודתה.

מטרת הביקורת

א. לבדוק אם פעולות המועצה נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

ב. לבדוק את פעולות עובדי המועצה.

ג.  לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים במועצה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

ד. לבקר את הנהלת חשבונות המועצה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי המועצה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.

הביקורת תוכל להיעשות גם לגבי מועצה דתית שבתחום המועצה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר המועצה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם.

תכנית עבודה

המבקר קובע את תכנית עבודתו השנתית, את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת:

א. על פי שיקול דעתו

ב. על פי דרישת ראש המועצה לבקר עניין פלוני.

ג. על פי דרישת הוועדה לענייני ביקורת ובלבד שמספר הנושאים לא יעלו על שני נושאים לשנת עבודה.

המבקר יקבע על-פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע הביקורת.

חובת מסירת מידע

חובה למסור למבקר כל מסמך שדרוש לו לצורכי עבודתו על פי שיקול דעתו. למבקר תהיה גישה לצורך ביצוע תפקידו לכל מאגר מידע ולכל בסיס נתונים הקיים במערכת.

כמו כן, חובה להזמין את המבקר לכל ישיבה של מועצת המועצה או לכל ועדה מוועדותיה או לכל ועדה מוועדותיו של גוף עירוני מבוקר.