דע את זכויותיך

מידע מוקדם:
להקמת עסק יש משמעויות כלכליות כבדות. לכן כדאי שתבדוק ברשות המקומית, בטרם התקשרת בקשר חוזי האם העסק טעון רישוי, עומד בדרישות חוקי התכנון והבנייה, מהם התנאים לקבלת הרישיון ומהן ההנחיות לאופן הגשת הבקשה.

ערעור:
ניתנת לך אפשרות להגיש ערעור לבית המשפט מחוזי / בית דין לעניינים מנהליים, על סירוב למתן רישיון ביטול רישיון, או לגבי תנאים שלדעת המבקש אינם סבירים

השגה:
ניתנת לך אפשרות להגיש ערעור לנציב הכבאות לגבי קביעת תנאים חריגים שניתנו לדעתך ע"י שורתי הכבאות

ביטול רישיון:
ביטול רישיון עסקך יכול להתבצע רק לאחר שיתאפשר לך לשטוח את טענותיך בפני הרשות המקומית.

דע את חובותיך

  • החוק מחייב ואתך להציג את הרישיון העסק במקום בולט.
  • ראוי שתדע כי ביצוע חלקי של התנאים והדרישות של גורמי האישור לא יאפשרו לך לקבל רישיון עסק, השקעתך עלולה לרדת לטמיון והנך צפי לעונשים קבועים בחוק.
  • עליך לחדש רישיון עסק לאחר כל שינוי בבעלות העסק, במבנה העסק, או כל שינוי אחר בתנאי הרישיון.
  • כל ההוראות החוק מאפשר לכל גורמי האישור להיכנס למקום העסק על מנת לבדוק אם מולאו החוק. מחובתך להתיר כניסה זו!

איך מקבלים רישיון עסק?

קבלת רישיון מותנה בעמידה בתנאים ובדרישות החוק לרבות תכנון ובנייה וכיבוי אש, ובאישורם של משרדי ממשלה, הרשות המקומית וגורמים נוספיםברשות המקומית קיימות תכניות בניין עיר שונות לאזורי המועצה השונים. כל תכנית מגדירה אזור המיועד למגורים, למלאכה, לתעשייה, למנהל, למסחר או אזורים מעורבים.

אין לעלות על הדעת כי יפתחו וינוהלו בתי עסק שלא במסגרת ההנדסי המקיף, כפי שאושר על ידי גורמי התכנון המוסמכים, אלא אם ניתן לכך אישור מיוחד מאד הגורמים המוסמכים. קיימים בתי עסק הקשורים בבריאות הציבור והחייבים מכוח החוק לעשות סידורים מוקדמים, לשמור על הניקיון ההיגיינה, תנאי תברואה נאותים ושמירה על שלום הציבור ובריאותו. קיימים בתי מלאכה ותעשיות המוצעים שפכים ופסולת, עשן וריחות לוואי, ועל מנת למנוע הוצאתם לשרות הרבים, יש לעשות סידורים מוקדמים הנדרשים לכך. קיימות תעשיות מזון שלשם הפעלת קווי היצור שלהן דרושים אמצעים למניעת זוהמה ולכלוך, על למנת להבטיח מוצר עפ"י האישור והתקן הניתן לייצרו. קיימים לסוגי עסקים שלהפעלתם דורשות דרכי גישה ושינויים במבנה, התקנת סידורי ביטחון, מתקני נוחיות, מים וכו'. לשם שמירה על כל אלה מתמשך התהליך עד לאישור בית העסק והוצאת הרישיון לניהולו, בכפיפות להוראות חוק רישוי עסקים ותקנותיו. הרישיון מאשר, כי אכן נעשו סודרו והותקנו כל אותם דברים המתירים הפעלתו של בית העסק, וכי מולאו כל דרישות החוק.

לתשומת לבך
הוצאת רישיון עסק הינו תהליך מורכב המחייב בדיקות ודרישות רבות העולות כסף רב. לא מומלץ לעשות כל צעד בעל משמעות כלכלית כולל שינויים בעסק הקיים לפני שבדקת כי ניתן יהיה להוציא רישיון עסק בכתובת בה מדובר.

בדוק
במחלקת תכנון ובנייה האם ניתן להקים עסק כמבוקש בכתובת הנדרשת עפ"י התוכניות ומגמות התכנון הקיימות. כמו כן יש לבדוק אם קיימות חריגות בנייה במבנה. טלפון לבירורים: 08-8622116/141